Εισαγωγή
Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το 5ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ Δημοτικού . Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος, τα Εικαστικά, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ:WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικό-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%BF%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%2852%29.png--

Pages

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License